Hải Lăng đồng ý chủ trương sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021